Monday, September 14, 2009

Salfa 2

Fe rayal ibyishteree 7ag morta 6okhom.. chan itwadee min aghla ilma7alat oo 3ajabha wa7d chan yis2iloon ib chem? 6ala3 shay bil malayeen.. ilrayal in9idam chan morta itgoola khal nroo7 mukan thanee hatha mayid ghali mayiswa

chan itwadee hem ma7al mujawharat thanee ghalee... is2alaw 3an 6okhom 6ala3 chem mallion.. chan ilmarra itmathil ina la ma3ajabni oo i6la3aw

3gb mayaw liq8 chan itwade ma7al min hal ma7alat ilma3roofa bilq8 chan i6al3oon laha 6okhom ib madre chem 100,000 gam ilrayil igoolaha "ikhtheeee walaaaa 7ilooooo" oo yi8na3ha oo khathita:P maskeeen ma9adag 3ala allah shay mu bil mallayeen.. madara 3an tafkeerha

ibthimatkum mu thakiyaa...

khayzarana

Sunday, September 13, 2009

Zbala

Yayni email 3an "TOP 22 MOST EXTRAVAGANT HANDBAGS‏" oo kil jan6a aghla min ilthanya 9ij imbalgheen wayid bil as3ar bes ta8abalt-hum kilhum ilaa hatheeee ila ihya NUMBER 2!!

akhaleekum ma3a il9oora wil description:

2. Urban Satchel Louis Vuitton Bag

Extravagant Price: $150,000 =45045 k.d

This Urban Satchel Louis Vuitton Bag exhibits a different taste of fashion. Incorporated with what designers call “urban charms,” the bag is crafted with all sorts of urban rubbish you can find from shrimp tails, band aid, cigarette packets, tea bags to gums and used water bottle. Though it has been described as “Fugly” and was declared one of the ugliest bags, this one-of-a-kind luxury is a hit to the rich and famous teenagers. It has been said that the Olsen twins signed a multi-billion dollar deal to advertise this expensive and totally outrageous bag and are fighting over who gets to purchase it. Other rumors are that Anna Wintour and Victoria are locked in a nasty bidding war to get it.

khayzarana

Saturday, September 12, 2009

Salfa

Thak el yoom ga3deen ma3a 3ameti wetsoleflena salfa.. Allah yesalemkom wa7da kanat makh6ooba o ba3ad cham yoom milchat-ha.
3ad khalat el 3aroos ra7at es2alat om el 3aroos badlat milchat bentich men wain? 3ad el om galatlaha. Gomat khalat el 3aroos golay 7ag bentich el badla mn hal mokan.
Ra7at bent el khala el ma7al o galat ana bent khalat el 3aroos ehya ay badla khathat chan etgolaha 3ad el bent el khala khathat methel badlat-ha :/ 3ad dagat eli teshteghel bel ma7al 3al bent o galatlaha tara yat wa7da flana el flaneya o galat ena ehya bent khaltich o khathat nafs badletech.
Galat el bent 7ag omha o tekaderaw 3ad el obo gal laytheeg khelgkom o ro7aw eshteraw ghairha!. Ra7a el om we'll bent sharaw ghairha o ma galaw 7ag a7ad ena ghayaroha.
9ar yoom el milcha. O 9ar wagt dakhlat el 3aroos. El khala o bent-ha ye6al3oon ba3ath ena now beshofoon wayh el 3aroos lama etshoof! Lama dashat wela labsa shay thani! Wela bent el khala el 7aqeeera 3abalkom sharyat-ha 3ashan ehya talbes-ha :)??? LAAAAAAAAAAAAA!! Emlabsa khadamat-ha el badla! 3ashan etqeth el 3arooos ena entay we'll khadama nafs el shay :s!!!
Shaaaaaall 7aqaraaaaaaa!!!! Shal 7araka el baykha! Ana e7tarait 3ayal shlooon el 3arooos! 7ata law malbesat-ha bas ena lama enzalat shafat el khadama labsa !!!!!! 9ij shay ye7er

Friday, September 11, 2009

BAAACK!

I’m Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!!

Gabl la abdi bil garga bazifff ili ma3ayyy bil blog….. ishfaydatkummm mawjooodeeen bil blog makuu posts!! Al7eeen kil wa7da 9a6ra zeeenaJ mafrooth 3al a8al 1 post a day!
Walaht 3al gargaaaa:D oo il blogs.. oo commenting! Here r some random things over the past few months…

-missss uu alllllllll:D

-akrahhh shay ismaaa buggg… bil safraa 3ade ingara9t 5-6 times oo chan zaiiin i9ghaar! Laaaa kbaaaar.. kober 100fils.. 9ert shathiya min kither mat7ak7ak

-SWINE FLU! Allah i7afithna mintisher rasmee bil q8.. bes ili asma3a 7alha 7al il flu il3adiya bes mu zaina 7ag ili feehum marath min ilasass… oo ili i7err laish ta2jeel ilmadaris wiljam3at… ya3ni ili ma3inda dawam mara7 yi6la3 7ag mujama3 aw shay ya3nee fe nass oo ra7 yitkhali6oon fa nafs ilshay…ana bes agool 8aslaw eedkum oo avoid people that cough

-shft CLAUDIA SCHIFFER!!! Ayahi sham7ooo6aaa seeeganhaa 6ooolii! 6ab3an ihya bil6ayara oo ana oo omi imjableeenha mahadainahha maskeena fa9fa9naha tifi9fi9… wala nig6at makeup ibwayiha oo 3omerha 39 oo IT3A8IIIDDD… ig3idat ibkerseeha oo 6ala3at hal throw tala7afat feeeh oo 6ala3at ilmukhadaa ilbaitha oo m6araz fee isimhaa.. ana 7tarait 3addd dam magdar a7a9il hal jisim oo hal wayh abee mukhada maktoob 3alaiha khayzarana:D

-adreee inha mit2akhra bess mbarak 3alaikum baji ilshahar

-Gergee3aan hal sinaa fanatig walla bugaa 3ilbaa bugaa gooo6yy buga ma3oon masawaw… 7alata ilgergi3aaan ib dagat iljaras ooo il aghani oo ilgergee3an yitwaza3 ib ma3oon i9ghayer oo ilyahal itshofoon tha7kat-hum shagga il7alj

-bes garagt wayid... bes inshalla fee posts kilyoom:P

khayzarana